EKSTERN PARTNER - LEJEBETINGELSER:
 

§ 1 - Anvendelsesområde

 1. Disse betingelser finder anvendelse ved finansiel Leje af løsøre.

 2. Ved finansiel Leje forstås en transaktion, ved hvilken

  a. en part (Udlejeren) indgår eller overtager en
  aftale (Lejeaftalen) med en anden part (Lejeren),
  der giver denne ret til at benytte den lejede genstand (Lejegenstanden) mod betaling af en løbende ydelse (Lejeydelsen);

  b. Udlejer erhverver Lejegenstanden ifølge aftale (købsaftalen), med en tredje part (leverandøren), som er bekendt med, at der er eller vil blive indgået en Lejeaftale, eller selv har indgået denne;

  c. Udlejer hverken vælger, specificerer eller til- forhandler sig Lejegenstanden;

  d. Lejeren har haft mulighed for at godkende sådanne vilkår i købsaftalen, som er af betydning for hans rets- stilling; og

  e. de ydelser, som Lejeren skal betale eller hæfter
  for, er således beregnede, at de dækker amortisation
  af hele eller den væsentligste del af anskaffelsessummen for de lejede genstande.

 3. Betingelserne finder anvendelse på alle finansielle Lejeaftaler vedrørende løsøre, der hovedsagelig er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse.

§ 2 - Ejendomsret

 1. De lejede genstande er Udlejerens ejendom. Lejer,
  er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over det lejede.

 2. Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af de lejede genstande, må ikke fjernes.

 3. Udlejer kan forlange, at Lejer for egen regning lader
  sin revisor udarbejde og til Udlejeren fremsende rapport om tilstedeværelsen af det lejede udstyr, ligesom Udlejeren
  kan lade udstyret forsyne med mærke eller andre kendetegn, der angiver Udlejerens ejendomsret til udstyret.

 4. Ved registrering af de lejede genstande i offentlige registre, herunder Centralregisteret for Motorkøretøjer, Luftfartsregisteret og Skibsregisteret, angives Udlejer som ejer og Lejer som bruger.

 5. Udlejers ejendomsret omfatter tillige genstande, der indføjes i eller erstatter dele af det lejede.

 6. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige de lejede genstande.

§ 3 - Brugsret

 1. Lejer har ret til at anvende de lejede genstande i sin erhvervsvirksomhed.

 2. De lejede genstande må - medmindre aftalen vedrører genstande, som efter deres art forudsætter skiftende benyttelses- sted - ikke fjernes fra Lejerens forretningssted.

 3. De lejede genstande må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand.

 4. De lejede genstande må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.

 5. De lejede genstande må ikke indføjes i bygninger eller andre løsøregenstande på en sådan måde, at Udlejers ejendomsret

  går tabt.

§ 4 - Lejeydelsen

 1. Som vederlag for brugen af de lejede genstande betaler Lejeren en Lejeydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af Lejeaftalen. I tillæg til Lejeydelsen betaler Lejer
  moms samt skatter og afgifter, der pålægges Lejeydelsen eller beregnes på grundlag af denne efter de til enhver tid gældende regler.

 2. Lejer erklærer, at denne, fra leverandøren, har fået alle relevante økonomiske oplysninger vedr. transaktionen, herunder oplysninger om evt. medfinansieret restgæld fra tidligere Leje- aftaler bragt til ophør i uopsigelighedsperioden, det finansierede beløb i nærværende Lejeaftale m.v. Lejer, fraskriver sig
  retten til at gøre krav gældende mod Udlejer på grund af manglende afgivelse af nævnte oplysninger. Udlejer er ikke ansvarlig for aftalt indfrielse af Lejeaftaler.

 3. Ændres den i Lejeaftalen anførte anskaffelsessum efter krav fra leverandøren eller som følge af, at anskaffelsessummen erlægges i fremmed mønt efter en anden kurs end forudsat ved beregning af Lejeydelsen, reguleres denne tilsvarende.

 4. Har parterne aftalt, at Lejeydelsen helt eller delvist skal variere med størrelsen af en referencerente eller referencekurs, skal referencerenten, referencekursen samt forudsætningerne for ændring af Lejeydelsen angives i Lejeaftalen. Anvendes en ikke offentlig noteret referencerente eller referencekurs, skal Udlejer give Lejer underretning om enhver ændring i

  den anvendte referencerente eller referencekurs. Ophører den offentlige notering af referencerenten, eller kan Udlejer påvise, at denne generelt har mistet sin betydning, kan Udlejer anvende en anden referencerente, forudsat at denne

  i det væsentlige stiller parterne uændret. WLDK er dog berettiget til at foretage ændringer herudover som kompensation for evt. forskel mellem udviklingen i CIBOR og udviklingen i WLDK’s fundingrente.

 5. Ved forsinket betaling af Lejeydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til Lejeaftalen betales morarente med 2% pr. påbegyndt måned samt påkravsgebyr.

 6. Fejl eller mangler ved de lejede genstande samt bortkomst eller beskadigelse af disse ved en begivenhed, der ikke beror på Udlejers forhold, fritager ikke Lejer fra at betale
  Lejeydelsen. Ved bortkomst eller totalbeskadigelse af de

  lejede genstande samt ved ophævelse af købsaftalen, opgøres

  parternes mellemværende i henhold til § 15.

 7. Indtil levering har fundet sted, hæfter Lejer for og

  forrenter udlæg og forudbetalinger, som Udlejer har foretaget i henhold til Leje- eller købsaftalen. Påløbne renter af leverandørkrav, som ikke skyldes forsinkelse fra Udlejers side, godtgøres denne af Lejer.

 8. Udlejer har ret til at udpege, på hvilke af flere forfaldne fordringer en delbetaling, herunder nettoprovenu ved realisation af udstyret/supplerende sikkerheder, jfr. § 15, skal afskrives.

 9. WLDK er berettiget til at forhøje Lejeydelsen med stigningen i det at Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks eller lignende indeks. Lejer, har ikke krav på reduktion som
  følge af fald i indekset.

§ 5 - Levering

1. Ved levering af de lejede genstande skal Lejer straks undersøge disse på forsvarlig måde og ved konstatering af fejl eller mangler reklamere skriftligt over for leverandøren.
Når Lejer har undersøgt de lejede genstande og fundet
disse i overensstemmelse med købsaftalen, bekræfter Lejer skriftlig dette over for Udlejer.

Würth Leasing Danmark A/S Montagevej 6 - 6000 Kolding

2. Ved levering før den aftalte Lejeperiodes begyndelse betales forholdsmæssig leje for tiden indtil da. Ved levering senere end den aftalte Lejeperiodes begyndelse, udskydes dennes begyndelse til den første ordinære betalingstermin efter, at levering er sket, og der erlægges forholdsmæssig leje for tiden indtil da.

3. Undlader Lejer at afhente eller modtage de lejede
genstande i rette tid, eller har hans forhold i øvrigt bevirket, at de ikke i rette tid er blevet overgivet i hans besiddelse, har Udlejer krav på erstatning.

§ 6 - Opsigelse

1. Lejeaftalen er med de under pkt. 2 og 3 nævnte undtagelser uopsigelig i hele den aftalte Lejeperiode.

2. Hver af parterne kan opsige Lejeaftalen uden varsel, såfremt det viser sig umuligt at levere genstanden, eller såfremt levering ikke er sket senest seks måneder efter det aftalte tidspunkt, og Udlejer herefter kan ophæve købsftalen. Opsiges Leje-
aftalen i henhold til denne bestemmelse, skal Lejeren
erstatte Udlejerens tab ved indgåelsen af aftalen.

3. Udlejer kan opsige Lejeaftalen uden varsel i følgende tilfælde:

 1. Er Lejer en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, såfremt den personligt ansvarlige indehaver eller en af disse dør.

 2. Er Lejer et aktie- eller anpartsselskab ved overgang af en bestemmende del af aktie- eller anpartskapitalen.

c. Såfremt Lejer afhænder væsentlige dele af sine erhvervsaktiviteter, eller Lejers kapital- grundlag reduceres væsentligt i Lejeperioden.

Ved opsigelse efter denne bestemmelse opgøres Udlejers krav i henhold til § 15.

§ 7 - Udlejers ansvar

1. Lejer, har inden Lejeaftalens indgåelse udvalgt
Lejegenstanden og godkendt leverandør, fabrikat, leveringsbetingelser, specifikationer samt købsaftalens indhold.

2. Udlejer hæfter ikke for rettidig levering eller mangler ved genstanden (genstandens brugsegenskaber eller andre faktiske og retlige mangler). Udlejer fraskriver sig ansvaret for ethvert
tab, herunder driftstab eller andre følgeskader, som forsinkelse eller mangler ved genstanden måtte udløse hos Lejer.
Uanset genstandens brugbarhed skal Lejer betale Leje-
ydelsen til Udlejer, når genstanden er leveret. Til kompen-
sation herfor overdrager Udlejer sine beføjelser i forhold
til leverandøren, herunder eventuelle garantier, til Lejer
på de vilkår, der er nævnt nedenfor.

3. Konstaterer Lejer efter genstandens overgivelse, at genstanden trods godkendelsen (§ 5 stk. 1) ikke var kontrakt- mæssig ved leveringen, skal Lejer reklamere over for leverandøren uden ugrundet ophold efter fejlen/manglen blev erkendt. Lejer skal underrette Udlejer om alle
forhold af betydning for gennemførelsen af et eventuelt krav, i enhver henseende følge Udlejers anvisninger samt efter anmodning straks eller senere overlade det til Udlejer på Lejers vegne at søge et eventuelt krav gennemført.

4. I tilfælde af mangler er Lejer forpligtet til at acceptere afhjælpning fra leverandøren for leverandørens egen regning, eventuelt ved at genstanden udskiftes med en anden genstand af samme art, brugbarhed og godhed. Dette gælder dog ikke hvis afhjælpningen vil udsætte Lejer for urimelig udgift eller
ulempe.

5. Kan leverandøren ikke forpligtes til afhjælpning, eller kan en mangel i øvrigt ikke afhjælpes, som nævnt i pkt. 4, skal tilfælde af mangler fortrinsvis afklares ved afslag i genstandens købesum. Et opnået afslagsbeløb skal leverandøren udbetale til Udlejer. Den fremtidige Lejeydelse reguleres fra modtagelsen af afslags- beløbet i forhold til det beløb, Udlejer faktisk modtager fra leverandøren.

6. Hæves købsaftalen, tilfalder købesummen Udlejer, og der foretages en opgørelse af mellemværendet mellem Udlejer og Lejer i henhold til § 15. Erstatning for forsinkelse
og følgeskader tilkommer Lejer.

7. Lejer bærer alle omkostninger, der er forbundet med at gøre krav gældende mod leverandøren.

§ 8 - Lejers ansvar

 1. Lejer er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af de lejede genstande, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Lejer
  bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes. Lejer, friholder Udlejer for ethvert
  ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over
  for private på grund af den brug, Lejer gør af det lejede, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse
  ikke indhentet.

 2. Lejer bærer risikoen for skader på Lejerens
  ejendom, der skyldes defekter eller farlige egenskaber ved den lejede genstand. Det påhviler Lejer at holde
  Udlejer skadesløs med hensyn til krav, der måtte blive
  rejst af tredjemand, herunder Lejers personale mod
  Udlejer som ejer af de lejede genstande som følge af
  defekter eller farlige egenskaber ved disse. Lejer,
  har i relation til lov om produktsikkerhed pligt til at forebygge, at genstanden kan volde skade på tredjemands person
  eller ejendom.

§ 9 - Vedligeholdelse

Lejer skal vedligeholde de lejede genstande, således at de til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde. Lejer skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren. Ved reparation og vedligeholdelse skal anvendes de af leverandøren foreskrevne originale reservedele, og al reparation og service skal foretages af leverandøren eller en af denne godkendt reparatør. Ved vedligeholdelse og reparation af de lejede genstande må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af disse.

§ 10 - Risiko

Lejer bærer risikoen for Lejegenstanden og brugsretten fra aftalens indgåelse og frem til det tidspunkt, hvor genstanden på rette måde er leveret tilbage til Udlejer. Hvis genstanden ødelægges eller forringes - uanset af hvilken årsag - skal Lejer straks underrette Udlejer herom. Hvis genstanden kan repareres, påhviler det Lejer for egen regning at istandsætte denne. Hvis genstanden ikke kan repareres, ophører Lejeaftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres efter reglerne i § 15.

§ 11 - Forsikring

Lejer, er forpligtet til for egen regning at tegne forsikring mod bortkomst eller beskadigelse af de lejede genstande samt mod det ansvar, Lejer som bruger eller Udlejer som ejer måtte pådrage sig ved brug af de lejede genstande. Udlejer kan kræve finansieringsdeklaration noteret for Lejers regning. Udlejer kan til enhver tid vælge for Lejers regning selv at tegne forsikring mod bortkomst og beskadigelse af de lejede genstande.

§ 12 - Oplysningspligt

Lejer skal efter anmodning udlevere seneste årsregnskab, perioderegnskaber og budgetter samt ansvarlige indehaveres personlige regnskaber. Lejer skal endvidere underrette Udlejer om forhold af væsentlig betydning for Udlejers kreditrisiko.

§ 13 - Sikkerhedsstillelse

Har Lejer stillet depositum eller anden sikkerhed for Lejers forpligtelser, tjener denne sikkerhed tillige Udlejer til sikkerhed for enhver anden forpligtelse Lejer har eller måtte få over for Udlejer ved egen medvirken, men uanset skyldgrund.

§ 14 - Misligholdelse

Udlejer kan uden varsel hæve Lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som Udlejer måtte have afholdt, såfremt Lejer væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge Lejeaftalen, herunder at: 1. Lejer undlader at betale forfaldne Lejeydelser eller

andre skyldige beløb senest otte dage efter forfaldstid; 2. Lejer går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at

have modtaget opfordring indtræder i Lejeaftalen og stiller

fornøden sikkerhed;
3. Lejer iværksætter en ikke-anmeldt betalingsstandsning

eller bliver taget under rekonstruktionsbehandling, medmindre der med rekonstruktørens samtykke rettidigt er afgivet erklæring om videreførelse af Lejeaftalen efter konkurslovens regler;

4. Lejer misligholder anden Leje-, Leasing- eller Låneaftale med Udlejer;

5. Lejer forsømmer at vedligeholde de lejede genstande eller undlader behørig reparation af disse;

6. Lejer nægter Udlejer adgang til at besigtige de lejede genstande;

7. Lejer i strid med § 3, pkt. 2, fjerner de lejede genstande fra sit forretningssted;

8. Lejer i strid med § 3 pkt. 3, overlader brugen helt eller delvist til en anden;

9. Lejer anvender de lejede genstande i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser;

10. Lejer undlader at tegne og opretholde forsikringer i henhold til § 11;

11. Lejer undlader på anfordring at forelægge regnskaber m.v i henhold til § 12.

I de under pkt. 5 - 11 nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt Lejer ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil, har bragt misligholdelsen til ophør.

§ 15 - Opgørelse

Hæves Lejeaftalen af Udlejer, eller ophører Lejeaftalen på grund af de lejede genstandes undergang eller totalbeskadigelse, eller som følge af købsaftalens ophævelse, er Lejer pligtig til Udlejer at betale:

a. Alle forfaldne ubetalte Lejeydelser samt andre skyldige ydelser med tillæg af renter og omkostninger.

b. Alle ikke forfaldne Lejeydelser for den resterende Lejeperiode tilbagediskonteret til nutidsværdi. I tilfælde
af Lejers konkurs eller rekonstruktion efter konkurs-
lovens regler, er pligten til at betale ikke forfaldne Leje- ydelser i den resterende Lejeperiode gældende i det omfang, Udlejer godtgør, at disse Lejeydelser må sidestilles med afdrag. I modsat fald er disse ydelser efterstillet. Udlejer er berettiget til forlods at
inddække sit krav på efterstillede Lejeydelser i eventuelt stillet depositum eller anden sikkerhed og/eller i værdien af det lejede aktiv ved salg heraf.

c. Den ved Lejeperiodens udløb forventede restværdi af de lejede genstande tilbagediskonteret til nutidsværdi.

d. Erstatning for yderligere tab, Udlejer måtte lide som følge af Lejers misligholdelse og/eller Lejeaftalens ophør
før udløbet af Lejeperioden.

e. Morarenter med 2% pr. påbegyndt måned af det beløb, Lejer i medfør af pkt. a-d bliver Udlejer skyldig fra opgørelsesdagen at regne indtil betaling sker eller god- skrivning sker, jfr. nedenfor.

Udlejers krav reduceres med det nettobeløb, Udlejer opnår enten ved fornyet udlejning af de lejede genstande for den resterende del af Lejeperioden, ved salg af de lejede genstande eller ved udbetaling af forsikringssummen eller tilbagebetaling af købesummen. Overstiger det beløb, der indvindes herved, Udlejers krav, kan det overskydende beløb ikke kræves udbetalt. Kan de lejede genstande ikke sælges eller genudlejes inden fire uger efter, at disse er stillet til Udlejers disposition, kan Udlejer ved opgørelsen lægge den nettosalgssum til grund, som en af retten ved Udlejers værneting udmeldt vurderingsmand måtte anslå, at de lejede genstande kan indbringe ved salg, eller lade disse bortsælge ved auktion.

§ 16 - Tilbagelevering

Ved Lejeperiodens udløb eller ved ophør af Lejeaftalen, skal Lejer tilbagelevere de lejede genstande til et af Udlejer angivet sted inden for landets grænser. Lejer betaler alle hermed forbundne omkostninger. Lejer, kan ikke udøve tilbageholdsret i de lejede genstande.

§ 17 - Transport

Udlejer er berettiget til at overdrage eller på anden måde råde over sine rettigheder ifølge Lejeaftalen og sin ret til de lejede genstande.

§ 18 - Værneting

Søgsmål om krav, der støttes på Lejeaftalen, kan kun anlægges for retten i den retskreds, hvor Udlejer har sit hovedforretningssted. Lejer, er forpligtet til at lade sig medindstævne/medindklage for den domstol eller voldgiftsret, hvor Udlejer måtte blive indstævnt/indklaget i tvister, der vedrører eller udspringer af de lejede genstande. Parternes retsforhold afgøres efter dansk ret.

§ 19 - Honorering af samarbejdspartnere

Udlejer får eller yder i nogle tilfælde provision eller andet vederlag, når Udlejer køber eller formidler en samarbejdspartners produkter. 

Vi har altid en afdeling nær dig

 • Jylland - EsbjergHammeren 6, 6715 Esbjerg N.Mandag - fredag: 09:00 - 17:00 · Søndag: 11:00 - 15:00
 • Jylland - ÅrhusGunnar Clausens Vej 60, 8260 Viby J.Mandag - fredag: 09:00 - 17:00
 • Jylland - RandersHobrovej 335 (Hal 4), 8920 Randers NV.Mandag - fredag: 09:00 - 17:00
 • FynByllerup 8, 5580 Nørre AabyTorsdag 09.00-17.00 eller efter aftale
 • SjællandRugvænget 5, 4100 RingstedMandag - fredag: 09:00 - 17:00 · Søndag: 11:00 - 15:00
pris match logo

Vidste du?
VI HAR PRISMATCH!

pris match logo

Vi sikrer dig den laveste pris på markedet, når du køber din nye trailer hos os

prof-shoppen.dk

Kvalitetstrailere til markedets laveste pris!

Fundet traileren billigere et andet sted?

Hvis du finder traileren billigere et andet sted, matcher vi prisen og giver samtidig et gavekort på 100 kr. med til dit næste køb.

Læs mere om prismatch her
Vi sikrer dig den laveste pris på markedet, når du køber din nye trailer hos os pris match logo lille